Actualisatie kerndoelen

ACTUALISATIE KERNDOELEN

In november 2022 startte de actualisatie van de kerndoelen voor het vak Nederlands.

WAT?

In april 2022 kreeg SLO van het ministerie van OCW opdracht om de kerndoelen te actualiseren, opdat de kerndoelen concreter worden en meer dan nu aansluiten bij maatschappelijke actuele ontwikkelingen en bij ontwikkelingen in het onderwijs.

HOE?

Er is een team samengesteld bestaande uit leraren po en vo, vakexperts en curriculumexperts dat geleid wordt door een procesregisseur. In twaalf maanden en vijf stappen ontwikkelt het team conceptkerndoelen. Daarnaast geeft dit team, samen met het team van rekenen en wiskunde, aan het einde van de laatste fase een advies voor de functie en bruikbaarheid van het Referentiekader Taal en Rekenen.

De tussenproducten zijn:

1. Karakteristiek en raamwerk van conceptkerndoelen per leergebied;

2. Gezamenlijk raamwerk conceptkerndoelen van de vier leergebieden (Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid) voor po en onderbouw vo;

4. Uitwerking selectie(s) conceptkerndoelen per leergebied;

5. Uitwerking volledige set conceptkerndoelen per leergebied; De volledige set conceptkerndoelen per leergebied, voor primair onderwijs, onderbouw voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs, een toelichtingsdocument en het advies over het Referentiekader Taal en Rekenen

(Bron: https://actualisatiekerndoelen.nl/nederlands/proces/actualiseren)

De werkwijze van het hele proces is strak georganiseerd. Het eerste tussenproduct wordt in december aan de adviesgevers voorgelegd, waarna zij tot begin januari de mogelijkheid hebben te reageren.

De vertegenwoordiger van Levende Talen Nederlands betrekt de leden bij elk tussenproduct, hiervoor organiseert Levende Talen Nederlands adviesbijeenkomsten. Voor het eerste tussenproduct zijn de bijeenkomsten gepland op 14 en 15 december om 16.30 in Utrecht. We willen je expliciet vragen mee te doen aan deze bijeenkomsten, zodat de commissie vanuit het veld gevoed gaat worden. De inbreng van leraren is cruciaal. Aanmelden kan hier .

STARTNOTITIE

In het voorjaar van 2022 is de Startnotitie kerndoelen Nederlands gepubliceerd, deze vormt het uitgangspunt voor de vernieuwingscommissie. De notitie beschrijft onder andere actuele ontwikkelingen en de curriculaire uitdagingen  Wil je kennis nemen van deze notitie dan kan dat hier: startnotitie kerndoelen