Beleid

Beleidsnotities vind je hier.

LTN adviseert: 
  • over de inhoud van lerarenopleidingen Nederlands
  • over de inhoud van het leerplan taal/Nederlands
  • over de examens Nederlands

 

 

 

 

LTN bevordert:

de studie van de Nederlandse taal en het onderwijs daarin.

LTN behartigt :

de belangen van leraren Nederlands, dat wil zeggen, de behartiging van de belangen van de leraar Nederlands, waar deze samen gaan met onderwijskundige facetten van het leraarsbestaan en tevens de behartiging van de belangen op rechtspositioneel en arbeidsvoorwaardelijk gebied. LTN is aangesloten bij een vakbond.

Werkterreinen

LTN zet zich in voor goed onderwijs Nederlands voor alle leerlingen en studenten:

alle sectoren van het onderwijs, van primair tot wetenschappelijk onderwijs, met van oudsher een sterk accent op het voortgezet onderwijs.

In 2019-2021 zal er expliciet aandacht zijn voor het VMB-MBO.

 

 

Specifieke aandacht besteedt LTN aan:
  • Nederlands als tweede taal
  • Nederlands als vreemde taal
  • Nederlands in meertalige context
  • Nederlands als centraal ‘vak’ op school, ten behoeve van alle andere vakken.