Nascholing

LTN organiseert verschillende keren per jaar scholingsactiviteiten, vaak in samenwerking met de Werkgroep Onderzoek & Didactiek Nederlands.

De komende tijd staan de volgende nascholingsactiviteiten gepland:

De midweek van het schrijfexamen!
In gesprek met … de auteurs van …

In oktober vorig jaar startte LTN met het Schrijven in het schoolexamen. 40 docenten deden mee en experimenteerden op hun school met nieuwe vormen van schrijfexamens.

Op 10 februari 2021 stond een inspiratiedag gepland waarin ieder team zijn project zou toelichten en uitleggen. Vermoedelijk mogen er in februari nog geen grote groepen bij elkaar komen, dus heeft WODN een mooi alternatief bedacht.

In deze midweek is het mogelijk om in gesprek te gaan met de deelnemers van Schrijven in het schoolexamen; er is ruimte voor uitwisseling van ervaringen, overleg, PTA-tips en -tops, en alle bijeenkomsten zijn voor iedereen gratis toegankelijk. De SES-deelnemers geven een inkijkje in hun schrijfexamens én hoe ze na het experiment zijn verdergegaan.

De midweek van het schrijfexamen vindt plaats op maandag 8, woensdag 10 en donderdag 11 februari van 16.00 tot 18.00. Het definitieve programma volgt later nog.


Na PISA de lente

Op 1 oktober is een heel groot project van start gegaan, naar aanleiding van de Pisa-resultaten leesvaardigheid. Het project ‘Na Pisa de Lente’ is een initiatief van de werkgroep WODN van LTN, wordt uitgevoerd in samenwerking met SLO en gefinancierd door het ministerie van OCW.  Het zijn met name de vaardigheden evalueren en reflecteren waar de Nederlandse leerlingen in de Pisa-toets slecht op scoren. Samen met 60 leraren Nederlands, lerarenopleiders en leeswetenschappers, wordt een handvat voor leraren ontwikkeld om deze vaardigheden gericht te kunnen aanpakken. Er wordt gewerkt met leerlingen van 12 tot 15 jaar, van brugklas tot einde vmbo / derde klas havo/vwo. Er wordt voor alle leraren en lerarenopleiders op korte termijn een handreiking ontwikkeld om leerlingen op een aansprekende manier te onderwijzen in deze aspecten van het lezen. Op 26-11 organiseren we een gratis webinar waarbij leeswetenschappers ingaan op effectief leesonderwijs. sprekers, en de aanmelding.


Inspiratiemiddag vmbo-profielwerkstuk (mei of juni 2021)

Vanaf volgend schooljaar stimuleren we dat leerlingen talige of verhalige onderwerpen kiezen voor hun profielwerkstuk. Wij denken dat dit ook goed kan binnen de voorwaarden die op het vmbo aan dit werkstuk worden gesteld. Om inspiratie op te doen en hier met elkaar verder over te spreken organiseert Levende Talen Nederlands samen met Fontys Hogeschool een inspiratiemiddag over het vmbo-profielwerkstuk. Deze middag zal in mei of juni 2021 gaan plaatsvinden.