Professionalisering

Ook op het gebied van professionalisering en nascholing biedt LTN de leden jaarlijks een interessant en breed scala aan activiteiten. Veel activiteiten worden georganiseerd in nauwe samenwerking met de Werkgroep Onderzoek & Didactiek Nederlands.

Naast kortlopende activiteiten werkt LTN ook aan projecten die een langere looptijd hebben.

Na PISA de lente

Op 1 oktober is een heel groot project van start gegaan, naar aanleiding van de Pisa-resultaten leesvaardigheid. Het project ‘Na Pisa de Lente’ is een initiatief van de werkgroep WODN van LTN, wordt uitgevoerd in samenwerking met SLO en gefinancierd door het ministerie van OCW. Het zijn met name de vaardigheden evalueren en reflecteren waar de Nederlandse leerlingen in de Pisa-toets slecht op scoren. Samen met 60 leraren Nederlands, lerarenopleiders en leeswetenschappers, wordt een handvat voor leraren ontwikkeld om deze vaardigheden gericht te kunnen aanpakken. Er wordt gewerkt met leerlingen van 12 tot 15 jaar, van brugklas tot einde vmbo / derde klas havo/vwo. Er wordt voor alle leraren en lerarenopleiders op korte termijn een handreiking ontwikkeld om leerlingen op een aansprekende manier te onderwijzen in deze aspecten van het lezen.

Lees meer over dit grootschalige project.


Project uitbreiding vraagtypen leesvaardigheid Nederlands havo en vwo

Op 2 oktober 2020 zijn Cito en het College voor Toetsen en Examens (CvTE) een project gestart met als doel om de mogelijkheid van het gebruik van nieuwe vraagstellingen leesvaardigheid te onderzoeken voor de centrale examens Nederlands havo en vwo. In dit project wordt onder meer gekeken naar het combineren van verschillende bronnen, teksten met grafisch weergegeven materiaal, en de bevraging van figuurlijk taalgebruik en framing.

Het project is een vervolg op een eerste verkenning op dit gebied in 2019 en sluit aan op het advies dat LTN in 2018 schreef (in samenwerking met de tijdelijke projectgroep Nederlands.NU): Advies examen Nederlands.

Voor dit project heeft LTN in de zomer van 2020 aan Cito leden voorgedragen om de constructiegroepen te versterken, zodat zij onder begeleiding van de toetsdeskundigen van Cito extra opgaven kunnen ontwikkelen naast de opgaven voor de reguliere centrale examens. Ook heeft LTN hiervoor drie leden voor de klankbordgroep van het CvTE voorgedragen. Inmiddels zijn de eerste opgaven en ideeën met de klankbordgroep besproken. Onderwerpen als ‘Bevragen we hiermee de essentie van de tekst?’ en ‘Hoe zouden open of gesloten vragen gesteld moeten?’ kwamen hierbij aan de orde.

De ontwikkelende opgaven zullen aan het eind van dit project, voorjaar 2022, voor zowel havo als vwo gepubliceerd worden en kunnen als voorbeeld gaan dienen voor de opname van nieuwe vraagtypen in de examens.

Lees meer over dit project.